මහනුවර ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය දින සටහන


Day chart of Kandy Esala Perahera
ශ්‍රී දළදා මාළිගාව විසින් මහනුවර ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය 2017 දින වකවානු මෙසේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

පළමු කුඔල් පෙරහර
2017 ජුලි 29 වනදා
‍දෙවන කුඔල් පෙරහර
2017 ජුලි 30 වනදා
‍තුන්වන කුඔල් පෙරහර
2017 ජුලි 31 වනදා
‍හතරවන කුඔල් පෙරහර
2017 අගෝස්තු 01 වනදා
පස්වන කුඔල් පෙරහර
2017 අගෝස්තු 02 වනදා
පළමු රන්දෝලී පෙරහර
2017 අගෝස්තු 03 වනදා
දෙවන රන්දෝලී පෙරහර
2017 අගෝස්තු 04 වනදා
තුන්වන රන්දෝලී පෙරහර
2017 අගෝස්තු 05 වනදා
හතරවන රන්දෝලී පෙරහර
2017 අගෝස්තු 06 වනදා
පස්වන රන්දෝලී පෙරහර
2017 අගෝස්තු 07 වනදා
දවල් පෙරහර සහ දියකැපීම
2017 අගෝස්තු 08 වනදා
තොරතුරු මූලාශ්‍ර  - මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්