ටෙස්ට් සංචිතය නම් කෙරේ


Test squad named


මලින්ද පුෂ්පකුමාර ටෙස්ට් සංචිතයට කැදවා තිබෙනවා.

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයට එක්වන ශ්‍රීලංකාව සංචිතය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්