ශිෂ්‍ය නායක පුහුණු කදවුර(2017/08/08)

 Prefects training camp


https://www.youtube.com/watch?v=Z5NpgF6vPnc

Comments

Popular posts from this blog

තලතාගෙන් මහින්දට සැර පිළිතුරක්

අවසන් මොහොතේ ජනපති ගිවිසුම සංශෝධනය කරයි

නුදුරේ කොළඹ අලුත්වෙයි