ශිෂ්‍ය නායක පුහුණු කදවුර(2017/08/08)

 Prefects training camp


https://www.youtube.com/watch?v=Z5NpgF6vPnc

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්